Öğrencilerimize Duyuru ! (Dpü Sınav Yönergesi)

FAKÜLTEMİZİN ÖĞRENCİLERİNE DUYURULUR!

Fakültemizde gerçekleştirilen sınavlarda uyulması gereken usul ve esaslara tam anlamıyla riayet edilmesi adına DPÜ Sınav Yönergesi'nin Sınavların Uygulanması maddesi paylaşılmaktadır. Öğrencilerimizin bu yönergeyi inceleyerek hareket etmeleri sınav esnasında yaşanabilecek olumsuz durumları en aza indirecektir. 

Sınavların Uygulanması

Madde 6 - (1) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu, bütünleme ve yarıyıl içi mazeret sınav tarihleri; enstitü, fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, anabilim dalı başkanlıkları/ meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından genel akademik takvim çerçevesinde belirlenir, ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanır ve ilgili sınavların başlangıcından en az üç gün önce ilan edilir. Enstitülerde anabilim/anasanat dalı başkanlığı, fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlığı, meslek yüksekokullarında ise müdürlük tarafından, sınavların hiç bir şaibeye meydan verilmeden yapılması için her türlü tedbir (fiziki imkân, teknik ihtiyaçlar, gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, tebligat işlemleri vb.) alınır.

(2) Öğrenciler, sınav süresince üzerinde veya ulaşabileceği bir yerde cep telefonu vb. teknik cihazlar bulunduramazlar.

(3) Sınav yoklama listesi öğrenciler tarafından imzalanırken bu işlem sınavın gözetmenleri tarafından takip edilir. Yoklama listesinin ilgili yerleri de gözetmenler tarafından doldurularak imzalanır.

(4) Gözetmenler, sınav başlamadan önce öğrencilerin kimlik belgelerini kontrol ederler.

(5) Sınav soru ve/veya cevap kâğıtları tek tek öğrencilere dağıtılır ve ilgili yerlerin mürekkepli kalemle doldurulması istenir.

(6) Sınavların başlama ve bitiş saatleri tahtaya yazılır.

(7) İkinci ve daha sonraki cevap kâğıdı öğrenciye verildiğinde, öğrencide kaç kâğıt bulunduğu her seferinde birinci kâğıda yazılır. Öğrencinin yeni cevap kâğıdına adını yazması istenir ve bu işlem yapıldıktan sonra yeni cevap kâğıdı paraflanır.

(8) Sınavda görevli gözetmenler, sınav sorularıyla ilgili öğrencilerle konuşamazlar, öğrencilerin dikkatini çekmeyecek şekilde davranmak zorundadırlar.

(9) Sınav sırasında kalem, silgi, hesap makinesi vs. alışverişine izin verilmez.

(10) Öğrenciler, sınavlarda hesap makinesi kullanabilir. Ancak, kullanılacak makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

(11) Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika öğrencilerin dışarıya çıkmasına izin verilmez. Sınava en geç 15 dakika gecikme ile gelen öğrenciler sınava alınır. Ancak bu öğrencilere ilave süre verilmez.

(12) Gözetmenler, sınav sonunda sınavın bittiğini ilan ederek sınav salonunda dolaşarak cevap kâğıtlarını toplarlar, sınav evraklarını sayarak sınav zarfına koyar, zarfın üzerindeki ilgili yerleri doldurarak sınav sorumlusu/ilgili öğretim elemanına teslim ederler.

(13) Öğrenciler, bu yönerge hükümlerine uymak zorundadır. Aksi davranışlarda bulunarak sınavın düzenini ve huzurunu bozan öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

(14) Kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren ve kopya alan öğrencilerin sınav evrakları alınarak cevap kâğıtlarına kopya işlemi yapıldığı yazılır ve öğrenciler sınıftan çıkartılır. Bu durum, yoklama listesine de yazılır. Gözetmen ve sınav sorumlusu, ayrıntılı bir kopya tutanağı hazırlayarak delillerle birlikte sınav kâğıdını Bölüm Başkanlığına/Anabilim Dalı Başkanlığına/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim ederler. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

05 Ekim 2022, Çarşamba / 2293 defa okundu.